Call for appointment to academic titles FENS

Date:

Friday, February 1, 2019 - 12:20
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

(Note: PDF of this call is in the attachment)

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna/umjetničkonastavna zvanja

Izbor akademskog osoblja vršit će se u naučnonastavna/umjetničkonastavna zvanja za sljedeće naučne/umjetničke oblasti:

1. Naučna oblast Mašinstvo – nastavno zvanje docent ili vanredni profesor ili redovni profesor.................................................................................................... jedna (1) pozicija

2. Umjetnička oblast Arhitektura – nastavno zvanje docent........................ jedna (1) pozicija

Uslovi: Kandidati/kandidatkinje za izbor u naučnonastavna/ umjetničkonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna/ umjetničkonastavna zvanja propisanih članom 96. i 97. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima/kandidatkinjama koji budu izabrani u akademska zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat/kandidatkinja se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata/kandidatkinje u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati/kandidatkinje strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;

2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj/umjetničkoj oblasti;

3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);

4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji;

5. Javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva i uvjerenje o položenim ispitima (samo za kandidate/kandidatkinje koji apliciraju nastavano zvanje docenta za umjetničku oblast Arhitektura)

6. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;

7. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);

8. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;

9. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje za koje se prijavljuju;

10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata/kandidatkinje prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

Kandidati/kandidatkinje su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U

AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne/umjetničke oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata/kandidatkinja na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata. Takođe, prijave svih adekvatno kvalifikovanih osoba su dobrodošle. Međutim, pošto su žene trenutno nedovoljno zastupljene u ovoj konkretnoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

__________________

1) Izabrani kandidat/kandidatkinja obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements