Konkurs za izbor akademskog osoblja - ASISTENT - Računarske nauke - Juni 2021

Date:

Saturday, June 26, 2021 - 13:17
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast „Računarske nauke“, kako slijedi:

 

 1. Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Računarske nauke – 2 izvršioca

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje asistent, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su završen ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje asistent, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

 

 1. Biografiju/Curriculum Vitae,
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice važećeg pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs (dostavlja se diploma ili uvjerenje prvog i drugog ciklusa studija),
 4. Dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom na prvom i drugom ciklusu studija,
 5. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 6. Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u naučnonastavno zvanje asistent u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

 1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

Za više informacija kandidati mogu kontaktirati sekretara fakulteta na email abeganovic@ius.edu.ba ili putem telefona na broj 033/957-200.

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Announcements

15 September

01 September

31 August

14 July

14 September

13 September

07 September

30 August