K O N K U R S za izbor u naučnonastavno zvanje lektor

Datum:

Srijeda, April 22, 2020 - 11:39
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-724/20 od 30.03.2020. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS), raspisuje:


K O N K U R S
za izbor u naučnonastavno zvanje lektor 


Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za naučnonastavno zvanje lektor za sljedeću naučnu oblast:


1.    Turski jezik ..................................................................1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje lektora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje, propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.
Sa izabranim kandidatom, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.
Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.  

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa najmanje 3 godine iskustva u  izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju nastavu na engleskom jeziku, te  prevedena najmanje dva književna djela sa turskog jezika.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:
1.    Biografiju/Curriculum Vitae;
2.    Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
3.    Prosjek ocjena na drugom ciklusu ili integrisanom studiju;
4.    Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
5.    Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
6.    Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
_________________
1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole. 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog saradnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNO ZVANJE LEKTOR, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

15 Septembar

01 Septembar

31 Avgust

14 Juli

30 Juli

13 Septembar

30 Avgust

27 Avgust